دسته بندی مناقصه

0 ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 مورخه…
0 ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 ورخه…
0 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ در مناقصه توسط shahrdari ادامه خبر ›