دسته بندی مزایده

0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ در مزایده توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در مزایده توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم- مرحله اول

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم - مرحله اول شهرداری بهبهان در نظر دارد به استناد بند 3 صورتجلسه شماره 1 شورای اسلامی شهر و همچنین تاییدیه شماره 3592/1/4433کمیته…
0 ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ در مزایده توسط admin ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 11886- 15 مورخه 16/04/98 درج در روزنامه تجارت مورخه 17/04/98 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار…
0 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›