دسته بندی مزایده

0 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول – مرحله دوم شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 11886- 15 مورخه 16/04/98 درج در روزنامه تجارت مورخه 17/04/98 در نظر دارد نسبت به جذب پیمانکار…
0 ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›
0 ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ در مزایده توسط shahrdari ادامه خبر ›