اماکن مذهبی

امامزاده حيدر، امامزاده شاه ‏مير عالي حسين، امامزاده شاه ‏فضل،شاهزاده حسین ،بي‏ بي خديجه، بي‏ بي زبيده خاتون، بي‏ بي‏ صالحه ‏بيگم، امامزاده ابراهيم، امامزاده شيرعلي، امامزاده ابوذر، سيد فقیه، آخوند ملاعلي بهبهاني