دستور تهيه نقشه ساختمان

 

مدارك مورد نياز دستور نقشه
1-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
2-كپي كارت ملي مالك / وكيل
3-ارائه وكالتنامه ( در صورت داشتن وكيل )
4-كپي بنجاق
5-كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است
6-پوشه

 

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

درخواست صدور نقشه توسط مالك وكيل قانوني

فرم درخواست پر مي شود مدارك لازم : 1-كپي سند مالكيت2-كپي شناسنامه مالك وكيل3-وكالت نامه4-كروكي ثبتي(تفكيكي)در صورتي كه سند مالكيت فاقد مساحت و عرضه حدود و ابعاد باشد و يا اينكه سند مالكيت با وضع موجود مغايرت داشته باشد،نقشه هوايي(ارائه آن به عهده روابط عمومي دايره فني است)

5-فيش عوارض نوسازي در صورت ساختمان بودن

2

ثبت در دفتر دبيرخانه

دبيرخانه

---

3

تشكيل پرونده و بررسي مدارك

روابط عمومي دايره فني

---

4

تعيين نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

---

5

بازديد از محل و مشخص كردن زمين بر روي نقشه طرح تفصيلي

دايره فني

-در صورتيكه وضع موجود ساختمان باشد به لحاظ تخلفات مورد بررسي قرار مي گيرد.

-استعلام از ميراث فرهنگي در خصوص حريم

-استعلام از امور برق در خصوص حريم

-در صورت نياز،پرونده در كميته 3 نفره با كميته فني شهرداري مطرح مي شود.

6

اعلام كاربري و ميزان عقب نشيني

طرح تفصيلي

در صورت درخواست خريد تراكم و تغيير كاربري ارجاع به گروه كارشناسان و كميسيون طرح تفصيلي و در صورتي كه ملك در بر خيابان و با گذرهاي داراي خط پروژه واقع گرديد جهت تعيين ميزان عقب نشيني از واحد نقشه برداري

7

نوشتن پيش نويس دستور نقشه و نامه به اداره گاز جهت قطع گاز

دايره فني

در صورتي كه بنا براي اولين بار احداث مي شود نيازي به نامه اداره گاز نيست.

8

تايپ دستور نقشه

دبيرخانه

---

9

بررسي و تائيد

دايره فني

پس ازدريافت جوابيه اداره گاز دستور نقشه صادر مي شود.

10

محاسبه عوارض نوسازي و درآمد و پرداخت آن توسط مالك

درآمد و نوسازي

در صورت پرداخت عوارض و آماده سازي و خريد تراكم تسويه حساب مالي

11

تائيد معاون / مدير منطقه

شهردار

---

12

صدور دستور نقشه ساختماني

دبيرخانه

---

13

پايان

---