پايانكار پروانه ساختمان

مدارك مورد نياز پايانكار
1-كپي سند
2-كپي كارت ملي /وكيل
3-كپي فيش نوسازي (عوارض ساليانه) ارائه فيش الزامي است
4-كپي پروانه /اصلاح پروانه
5-ارائه كروكي وضع موجود و تائيد آن(عرضه و اعيان)
6-گزارش ناظر(مرحله پايان) در گزارش ناظر صدور پايانكار بلامانع است قيد گردد)
7-استحكام بنا (فرم شماره6) در صورت تخلف كمتر از 5 درصد سطح كل زيربنا استحكام بنا در گزارش ناظر تاييد گردد
8-كپي جدول كميسيون ماده صد
9-در صورت داشتن آسانسور (تاييد آسانسور از اداره استاندارد الزامي است)
10-پوشه

 

 

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

درخواست پايان كار توسط مالك

--

مدارك لازم:

1-گزارش مهندس ناظر

2-كپي سند مالكيت

3-كپي شناسنامه مالك

4-جواز ساختمان

5-كروكي ثبتي

2

ثبت در دفتر دبيرخانه

دبيرخانه

---

3

تشكيل پرونده

روابط عمومي دايره فني

---

4

اخذ نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

---

5

بازديد از محل مورد نظر

دايره فني

در صورت وجود تخلف دريافت برگه استحكام بنا و ارائه پرونده به كميسيون ماده صد

6

نوشتن پيش نويس پايانكار

دايره فني

---

7

تايپ پيش نويس پايانكار

دايره فني

---

8

امضاي پايانكار توسط كارشناس و مسئول دايره فني

دايره فني

---

9

تائيد درآمد در صورت عدم بدهي

درآمد

ضمن بررسي بدهي ، عوارضات مربوطه از قبيل زيبا سازي ، تفكيك و ... اخذ مي گردد.

10

تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي

نوسازي

---

11

تائيد معاون / مدير منطقه

شهردار

---

12

صدور پايانكار

دبيرخانه

---

13

پايان

---

---