اصلاح پروانه ساختمان

مدارك مورد نياز اصلاح پروانه
1-فرم در خواست ( از روابط عمومي شهرسازي تهيه شود )
2-ارائه نقشه پيشنهادي
3-كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
4-كپي كارت ملي مالك / وكيل
5-كپي پروانه
6-كپي گزارش ناظر
7-پوشه

 

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

درخواست اصلاح و تغيير پروانه توسط مالك

--

فرم درخواست اصلاح پروانه ساختمان پر شود

2

ثبت در دفتر دبيرخانه

دبيرخانه

--

3

تشكيل پرونده و بررسي مدارك

روابط عمومي دايره فني

مدارك لازم:1-درخواست كتبي اصلاح پروانه2-فتوكپي و اصل شناسنامه مالك3-پوسه فنردار4-كپي سند مالكيت5-تكميل فرم افزايش سطح زير بنا6-تكميل فرم افزايش و يار تغيير طبقات

4

تعيين نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

---

5

بازديد از محل

دايره فني

فرم گزارش بازديد تكميل مي گردد

6

نوشتن پيش نويس دستور نقشه اصلاحي در صورت نداشتن تخلف ساختماني

دايره فني

در صورت داشتن تخلف ساختمان ارائه پرونده به كميسيون ماده صد جهت اعلام نظر

7

تائيد نقشه

اداره نظارت بر ساخت و ساز معاونت شهرسازي

نقشه هاي ترسيمي توسط مهندسين ناظر كه به تائيد نظام مهندسي ساختمان رسيده است بايد به تائيد اداره نظارت ير ساخت و ساز معاونت شهرسازي برسد.

8

دريافت نقشه ها

دايره فني

---

9

تهيه پيش نويس پروانه اصلاحي و در صورت تغيير مساحت پروانه تهيه پيش نويس ساختمان

دايره فني

فرم اصلاحات و تغييرات پروانه ساختماني تكميل مي گردد فرم نامه بيمه تكميل مي گردد

10

تايپ پيش نويس پروانه اصلاحي و بيمه

دايره فني

---

11

تائيد اصلاح پروانه توسط كارشناس و مسئول دايره فني

دايره فني

---

12

تائيد درآمد در صورت عدم بدهي

درآمد

---

13

تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي

نوسازي

---

14

تائيد مدير/ معاون منطقه

شهردار

نسخه دوم به تائيد معاون رسيده و نسخه اصلي بعد از تاييد مدير منطقه به متقاضي ارائه مي گردد و در صورت تائيد نشدن بازگشت به مرحله 10

15

صدور پروانه اصلاحي ساختمان

دبيرخانه

---

16

پايان

--

---