صنايع دستي


بهبهان از قديم ‏الايام داراي صنايع دستي متنوعي بوده است که با برچيده شدن راسته بازار تحولات اقتصادي و ظهور مشاغل جديد اکثر آنها از ميان رفته‏ اند مهمترين آنها عبارت بودند از: مسگري، ورشوسازي، ساخت قليان، ظروف سفالي، عبابافي، نمدمالي، لحاف‏ دوزي، توليد کلاه نمدي، گيوه و ... از اين ميان تنهاعبابافي، نمدمالي، لحاف‏ دوزي و گيوه ‏دوزي باقي مانده است.