استعلام زمين (خريد و فروش)

مدارك مورد نياز استعلام زمين

1 – ارائه برگه استعلام دفتر خانه
2- كپي سند مالكيت ( تمام صحفات )
3 – كپي كارت ملي خريدار / فروشنده
4 – كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه )
5 – كپي بنجاق

6– پوشه


 

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

ارائه استعلام دفترخانه توسط مالك

روابط عمومي دايره فني

---

2

تشكيل پرونده

روابط عمومي دايره فني

---

3

تعيين نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

---

4

بازديد از محل

دايره فني

در صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد

5

تهيه پيش نويس استعلام دفترخانه

دايره فني

فرم پيش نويس پاسخ به استعلام دفترخانه تكميل مي گردد

6

تايپ پيش نويس استعلام دفترخانه

دبيرخانه

---

7

امضاي برگه فوقتوسط كارشناس مربوطه و مسئول دايره فني

دايره فني

---

8

تائيد درآمد در صورت عدم بدهي

درآمد

درآمد عوارضات مربوطه از قبيل2% نقل و انتقال و تفكيك به همراه ميزان بدهي اخذ مي گردد.

9

تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي

نوسازي

---

10

تائيد معاون / مدير منطقه

شهردار

---

11

ثبت در دبيرخانه

دبيرخانه

---

12

صدور استعلام دفترخانه

دبيرخانه

---

13

پايان