استعلام بانك

مدارك مورد نياز استعلام بانك
ارائه برگه استعلام بانك
كپي سند مالكيت ( تمام صفحات )
كپي كارت ملي وام گيرنده
كپي فيش نوسازي ( عوارض ساليانه ) ارائه فيش الزامي است
كپي بنجاق / پروانه / پايانكار ( در صورت داشتن )
كپي صورت مجلس تفكيكي ( در صورت آپارتمان بودن )
پوشه

 

 

رديف

شرح اقدامات

واحد/مسئول

توضيحات

1

ارائه درخواست استعلام از بانك و موسسات ماليتوسط بانك

--

---

2

تشكيل پرونده

روابط عمومي دايره فني

---

3

اخذ نوبت بازديد

روابط عمومي دايره فني

در صورت پايانكار جديد،مراحل 4 و 5 انجام نمي شود و همان كارشناس كه پايانكار را صادر نموده جواب استعلام بانك را مي دهد.

4

بازديد از محل

دايره فني

در صورت تخلف ارجاع به كميسيون ماده صد

5

تهيه پيش نويس مسير بانك

دايره فني

فرم ارائه بانك جهت استعلام تكميل
مي گردد.

6

تايپ پيش نويس نامه مسير بانك

دبيرخانه

---

7

امضاي برگه فوقتوسط كارشناس مربوطه

دايره فني

---

8

تائيد درآمد در صورت عدم بدهي

درآمد

---

9

تائيد نوسازي در صورت عدم بدهي

نوسازي

---

10

تائيد نامه توسط مسئول دايره فني

دايره فني

---

11

ثبت در دفتر دبيرخانه

دبيرخانه

---

12

صدور نامه مسير

دبيرخانه

---

13

پايان