آگهی مناقصه عمومی نوبت اول مرحله اول (یک مرحله ای)

شهرداری
بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های
مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان
مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط
واگذار نماید
لذا کلیه
پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام
نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

کد طرح

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

حداقل رتبه و رشته

مدت قرارداد

نوع ارزیابی

1

ایجاد و توسعه معبر
حمل و نقل عمومی بهبهان

(زیرسازی و آسفالت
1398)

172 ض 1502001

328/474/626/49

000/324/481/2

5 راه و باند

6 ماه

ساده


 

2

ایجاد و توسعه معبر
حمل و نقل عمومی بهبهان

(پیاده روسازی و
جدولگذاری 1398)

172 ض 1502001

123/110/602/10

000/105/530

5 ابنیه

6 ماه

ساده

3

ساماندهی بستر و
حریم مسیل های محدوده شهر بهبهان

391 ض 1502001

238/306/733/13


 

000/666/686

5 آب

یا  5 ابنیه

6 ماه

ساده


 


1-     

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ
000/000/1 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بنام تمرکز
درآمد متفرقه خرانه معین خوزستان تسلیم میگردد.


2-     

شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه
بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین
یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت
نماید.


3-     

هزینه انتشار آگهی ها بر عهده
شهرداری می باشد.


4-     

شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات
مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام
میگردد.


5-     

به پیشنهادهای ارائه شده بصورت
ناقص،مشروط ،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده
درآگهی برسد ، ترتیب اثرداده نخواهد شد.


6-     

 محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


7-     

مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
  01/11/99  
لغایت 08 /11/99  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


8-     

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثر تا ساعت12 روز  دوشنبه مورخه20/11/99میباشد(همه
روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


9-     

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روزسه شنبه مورخه 21/11/99می باشد.


10-  

 برندگان اول و دوم مناقصه
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.


11-  

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


12-   

متقاضیان
میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور
قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6-
52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.                                                                              
                                                          

                                                                                                                                                         علیـرضا بهـادری

                                                                                                     
                                                           شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی