آگهی مزایده عمومی – نوبت اول

شهرداری
بهبهان به استناد بند
1صورتجلسه شماره 4 شورای اسلامی شهر و همچنین بند1 و نامه شماره 1372/1/4433
مورخه
99/02/29کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق انتشار آگهی مزایده
عمومی نسبت به
« واگذاری اجازه بهره برداری از پارک ساحلی
مارون
بهبهان » اقدام نماید ،
لذا کلیه شرکتهای واجدشرایط یا اشخاص حقیقی میتوانند بر اساس شرایط قید شده در ذیل
اقدام نمایند.

ردیف

نام پارک

مبلغ پایه اجاره
ماهیانه

مبلغ ضمانتنامه شرکت
در مزایده

1

پارک ساحلی مارون

000/000/30 ریال

000/000/50 ریال

1-اسناد مزایده درمقابل پرداخت مبلغ
000/000/1 ريال (غیر قابل
استرداد) به حساب شماره 3100003349000 بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم میگردد.

2-شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه
بانکی (با اعتبار 3 ماهه)را بصورت تضمین
یا واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده)
پرداخت نماید.

3-هزینه انتشار آگهی ها بر عهده برنده مزایده می باشد.

4-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات
مختار بودهو میتواند تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید . برنده مزایده به
تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

5-به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص،فاقد
سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب
اثرداده نخواهد شد.

6- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

7-مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
24/04/99 لغایت31/04/99 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

8- مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روز یکشنبه
مورخه 12/05/99 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

9- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده
: ساعت 12 روز دوشنبهمورخه 13/05/99 می باشد.

10-سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به
معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

11- متقاضیان
میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و
یا با تلفن
6- 52726174-061 داخلی 222تماس
حاصل نمایند
.

علیرضا
بهادری

سرپرست شهرداری بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی