آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شهرداری
بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های
مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان
مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط
واگذار نماید
لذا کلیه
پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام
نمایند.

ردیف

عنوان پروژه

کد پروژه

کد طرح

موقعیت مکانی و شرح
مختصر کار

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

رشته و نوع فهرست بهاء
پایه

حداقل رتبه و رشته

مبلغ تضمین (ریال)

اعتبار مصوب پروژه

 (میلیون ریال)

مدت اعتبار پیشنهاد

مدت قرارداد

نوع ارزیابی

1

ایجاد توسعه معابر شهری 1398

981162

1502004 ض371

زیرسازی،آسفالت و
روکش خیابانها

 

499/340/141/47

راه و باند 98

5 راه

2/357/097/025

 

طبق برآورد

2 ماه

3   ماه

ساده

2

ایجاد توسعه معابر شهری 1397

970296

1502004 ض371

زیرسازی،آسفالت و
روکش خیابانها

 

60/516/708/640

راه و باند 98

5 راه

 

3/025/835/432

طبق برآورد

2 ماه

3   ماه

ساده

3

جدول گذاری و پیاده روسازی سطح شهر بهبهان

981162

1502004 ض371

جدول و کانیو کنار
خیابان و اجرای سنگفرش

 

17/868/839/852

ابنیه 98

5 ابنیه

 

893/441/993

طبق برآورد

2 ماه

8   ماه

ساده


1-      

اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی
بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم میگردد.


2-    

شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه
بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین
یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه)
پرداخت نماید.


3-      

هزینه انتشار آگهی ها بر عهده
شهرداری می باشد.


4-      

شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات
مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام
میگردد..


5-      

به پیشنهادهای ارائه شده بصورت
ناقص،مشروط،نامفهوم،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت
تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.


6-      

 محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


7-      

مهلت دریافت اسناد : از
مورخه98/10/21
  لغایت98/10/28  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


8-      

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثرتاساعت12 روز شنبه مورخه
98/11/12  میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


9-      

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روز یک شنبه مورخه
98/11/13  می باشد.


10-    

تاریخ انتشار نوبت اول
:98/10/21
 – تاریخ انتشار نوبت دوم :98/10/24


11-    

 برندگان اول و دوم مناقصه
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.


12-    

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

13-     متقاضیان
میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور
قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6-
52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.                                                                              
                                                          

                                                                                                                                                        حمیدرضا
ورزشی

                                                                                                                                                                شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی