آگهی مزایده عمومی – نوبت سوم

شهرداری
بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و
همچنین نامه شماره 4433/1/581 مورخه 98/01/24
 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق انتشار آگهی مزایده
عمومی نسبت به
« واگذاری اجازه بهره برداری قسمتی از پارک قائم بهبهان جهت استقرار
شهربازی »
 اقدام نماید ، لذا کلیه  اشخاص
حقیقی میتوانند بر اساس شرایط قید شده در ذیل اقدام نمایند.

ردیف

نام پارک

مساحت زمین مورد
اجاره

مبلغ پایه اجاره
ماهیانه

مبلغ ضمانتنامه شرکت
در مزایده

1

پارک قائم

1200متر مربع

12/000/000ریال

30/000/000ریال


1-   

اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی
بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم میگردد.


2-   

شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه
بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین
یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه)
پرداخت نماید.


3-     

هزینه انتشار آگهی ها بر عهده  برنده مزایده می باشد.


4-   

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات
مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام
میگردد..


5-     

محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی،
شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


6-     

مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
  98/09/06لغایت   98/09/13 (همه روزه به جز
روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


7-     

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثرتاساعت12 روز دوشنبه مورخه 98/09/25میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و
تعطیلات رسمی)


8-     

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 98/09/26می باشد.


9-     

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به
معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


10-    

متقاضیان
میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و
یا با تلفن  6- 52726174-061 داخلی 222تماس
حاصل نمایند
.                                                                                                                                                             

                           حمیدرضا ورزشی

                                                                                                                                                                          شهردار بهبهان

                                                                                                                               

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی