آگهی مناقصه عمومی-نوبت اول   مرحله اول


 

شهرداری
بهبهان به استناد بند 15 صورتجلسه شماره 22 شورای اسلامی شهر بهبهان در نظر دارد
نسبت به اجرای پروژه  مشروحه در جدول ذیل
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید
لذا کلیه شرکتها وپیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس
شرایط قید شده در آگهی اقدام نمایند.


 

ردیف

عنوان پروژه

موقعیت مکانی و شرح
مختصر کار

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

رشته و نوع فهرست بها

حداقل رتبه و رشته
پیمانکار مورد نیاز

مدت قرارداد

1

اجرای سایبان خیابان
عدالت

حدفاصل
پاساژ عدالت تا میدان جوانمردی و از میدان جوانمردی تا چهارراه خروار

19/677/757/580

ابنیه 98

5

6 ماه


1-   

اسناد مناقصه در مقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی
بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.


2-     

شرکت کنندگان می بایست مبلغ  1/967/775/758 ریال را به صورت ضمانت نامه
بانکی
(با
اعتبار 3  ماهه)
یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده
شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان
(سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.


3-     

مدت قرارداد : 6 ماه شمسی می باشد .


4-     

هزینه انتشار آگهی ها به هرتعداد
نوبت بعهده برنده مناقصه می باشد.


5-   

شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات
مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام
میگردد..


6-   

به پیشنهادهای ارائه شده به صورت
ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء
مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


7-     

 محل دریافت اسناد و تحویل
پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می
باشد.


8-     

 مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
98/08/18   لغایت 98/08/25  (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


9-     

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثرتاساعت12 روز
سه شنبه
مورخ98/09/05 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


10-  

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 صبح روز چهارشنبه مورخه
98/09/06 می باشد.


11-  

 برندگان اول و دوم مزایده
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.


12-  

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .


13-  

متقاضیان میتوانند جهت هرگونه سوال
یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با
تلفن  -6 52726174-061داخلی222تماس حاصل نمایند.                                                    
             حمیدرضا ورزشی
                                                                                                                                      شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی