آگهی مزایده عمومی نوبت دوم – مرحله اول 

شهرداری بهبهان به
استناد بند 22 صورتجلسه شماره 5 مورخه98/02/29 شورای اسلامی شهر و نامه شماره4433/1/2779 مورخه 98/03/21 کمیته تطبیق فرمانداری در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به
واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تأسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای
کشتار، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر بهبهان اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای
خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید
جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.


1-   

اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی
بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.


2-    

مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه: 650/000/000ريال می باشد.(
قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد)


3-   

شرکت کنندگان می بایست مبلغ 780/000/000 ریال را به صورت
ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار 3  ماهه باشد)یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده
شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در
مزایده) پرداخت نماید.


4-    

مدت قرارداد : یک سال (12 ماه شمسی) می باشد .


5-    

موضوع کار:حفظ ونگهداری کلیه ابنیه فنی،ساختمان
وتأسیسات کشتارگاه ومدیریت اجرای کشتار،حمل وتوزیع گوشت درسطح شهر بهبهان


6-    

هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می
باشد.


7-   

شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات
مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات
را رد نماید و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام
میگردد..


8-   

به پیشنهادهای ارائه شده به صورت
ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء
مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


9-    

 محل دریافت اسناد :
بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


10- 

 محل تحویل پیشنهادات :
بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.


11- 

 مهلت دریافت اسناد : از
مورخه
 98/05/16 لغایت 98/05/26 (همه روزه به
جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


12- 

 مهلت قبول پیشنهادات
حداکثرتاساعت12 روز شنبه مورخه98/06/09
میباشد(همه
روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


13- 

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 12 صبح روزیکشنبه مورخه 98/06/10 می باشد.


14- 

 برندگان اول و دوم مزایده
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.


15- 

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .


16-

متقاضیان
می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور
قراردادها مراجعه و یا با تلفن 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.

                                    حمیدرضا ورزشی                     

                                      شهردار
بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی