آگهی مناقصه  نوبت
اول – مرحله اول

شهرداری بهبهان در
نظر دارد با توجه به بودجه مصوب سال 98 نسبت به اجرای
پروژه بهسازی کانال آبخروار بصورت
اجرای کانالهای دفع آبهای سطحی طرفین بصورت با مصالح
از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد
شرایط واگذار نماید
لذا کلیه شرکتهای
دارای حداقل رشته آب یا ابنیه ، میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی اقدام
نمایند.


1-   

اسناد مناقصه در
مقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره
2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می
گردد.


2-    

مبلغ قیمت پایه
(برآورد اولیه) ماهیانه : 000/886/147/4 ريال می باشد.


3-    

موضوع کار : بهسازی
کانال آبخروار بصورت اجرای کانالهای دفع آبهای سطحی طرفین – حدفاصل پل شیخ صدوق تا
پل شهربانی سابق


4-   

شرکت کنندگان می
بایست مبلغ  000/000/414 ریال را به صورت
ضمانت نامه بانکی
(با اعتبار 3  ماهه)یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره
310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان
(سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.


5-    

مدت
قرارداد
:  3  ماه
شمسی می باشد .


6-    

هزینه انتشار آگهی
ها بر عهده برنده مناقصه می باشد.


7-   

شهرداری در رد
یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا
تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به
جمیع جهات اعلام میگردد..


8-   

به پیشنهادهای ارائه
شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس
از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.


9-    

 محل دریافت اسناد و تحویل
پیشنهادات: بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


10- 

مهلت
دریافت اسناد : از مورخه
08/05/98
لغایت  15/05/98  (همه روزه به جز
روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


11- 

 مهلت
قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روزیکشنبه مورخه 27/05/98 میباشد(همه روزه به جز
روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


12- 

 تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده
: ساعت 12 صبح روز دوشنبه مورخه 28/05/98 می باشد.


13- 

هرگاه
برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به
ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.


14- 

 سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد
مناقصه درج گردیده است .


15- 

متقاضیان میتوانند
جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها
مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061  داخلی 222 تماس حاصل نمایند.                                                                               
                                                                                                       حمید رضا ورزشی
                                                                                                                                                       شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی