آگهی مزایده عمومی نوبت اول – مرحله اول


 

شهرداری
بهبهان به استناد بند 13 صورتجلسه شماره 7 مورخه 11/03/98 شورای اسلامی شهر بهبهان
و همچنین نظریه کمیته تطبیق فرمانداری به شماره 3353/1/4433 مورخه 04/04/98 ن در
نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری اجازه بهره برداری از پارکینگ سایه
روشن واقع در خیابان شهید آصفی
روبروی پاساژ شهر
شب-کوچه سایه روشن بصورت اجاره سالیانه اقدام نماید. لذا از کلیه شرکتهای
واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای
شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.


1-   

اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ
000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004  بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین
خوزستان تسلیم می گردد.


2-    

مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء : برای
سال98 ماهیانه مبلغ 000/000/5 ريال


3-   

شرکت کنندگان میبایست مبلغ000/000/50-
ریال را بصورت ضمانتنامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه) یا به صورت واریز نقدی به حساب شماره 3100003350001 بنام شهرداری
بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.


4-    

مدت قرارداد : 1 سال شمسی می باشد .


5-    

موضوع کار: اجاره پارکینگ سایه روشن به
مساحت تقریبی
1000  مترمربع


6-    

هزینه انتشار آگهی ها و هزینه
کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می
باشد.


7-    

شهرداری در ردیا قبول یک یاتمام
پیشنهادات مختار میباشدو این حق رابرای خود محفوظ میداردکه تمام یاتعدادی ازپیشنهادات
رارد نماید


8-   

به پیشنهادهای ارائه شده به صورت
ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء
مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر نخواهد شد.


9-    

 محل دریافت اسناد :
بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.


10- 

 محل تحویل پیشنهادات :
بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.


11- 

 مهلت دریافت اسناد : از
مورخه 01
/ 05/98
لغایت  08/ 05/98
(همه
روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)


12- 

 مهلت قبول پیشنهادات وپاسخ
به مزایده حداکثرتاساعت 12 روزشنبه 20/05/98 میباشد
(همه روزه به جزروزهای
جمعه وتعطیلات رسمی
)


13- 

 تاریخ بازگشایی پاکات و
برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخه 22/05/98  می باشد.


14- 

برندگان اول و دوم مزایده
هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد
شد.


15- 

 سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .


16-

متقاضیان
می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 داخلی 222
واحد امورقراردادها تماس حاصل نمایند.                                                                                                                        

                                                                                                       حمیدرضا
ورزشی
                

                         شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی