آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم –مرحله اول
شهرداری بهبهان در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های عمرانی خود به استناد موافقتنامه های مبادله شده فی ما بین شهرداری بهبهان و سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان مشروحه در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط میتوانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.
ردیف عنوان پروژه کد طرح موقعیت مکانی و شرح مختصر کار مبلغ برآورد اولیه (ریال) رشته و نوع فهرست بهاء پایه حداقل رتبه و رشته مبلغ تضمین (ریال) اعتبار مصوب پروژه
(میلیون ریال) مدت اعتبار پیشنهاد مدت قرارداد نوع ارزیابی
1 ساماندهی انتهای مسیل شماره 3 موسوم به حرحرک 1502001 ض 064 حد فاصل پل زیدون تا
پل شهربانی (سابق) 505/415/796/18 ابنیه 97 5 آب
یا
ابنیه 550/ 641/879/ 1 10000 2 ماه 3 ماه ساده

2 ساماندهی ادامه مسیل شماره 2 کوی حجت تا پارک آزادگان 1502001 ض 064 حد فاصل کوی حجت به سمت پارک آزادگان 531/172/920/33 آبیاری زهکشی 5 آب
یا
ابنیه 253/017/392/3 10000 2 ماه 3 ماه ساده
3 ساماندهی ابتدای مسیل آبخروار
شماره 3 موسوم به محله مشد 1502001 ض 064 حد فاصل پل سنگری تا
پل شهرداری
(محل مشد) 020/534/812/28 ابنیه 97 5 آب
یا
ابنیه 402/253/ 881/2 10000 2 ماه 3 ماه ساده
4 ایجاد توسعه معابر شهری 1397 1502004 ض160 زیرسازی،آسفالت و روکش خیابانها و گذرهای محروم 000/000/500/14 راه و باند 97 5 راه 000/000/450/1 15000 2 ماه 3 ماه ساده
5 فاز دوم جایگاه دفن بهداشتی –مهندسی زباله شهر بهبهان 1502001 ض268 کیلومتر 13 جاده بهبهان-شیراز 119/387/029/6 راه و باند 97 5 راه 711/938/602 5931 2 ماه 3 ماه ساده
1- اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ 000/500 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم میگردد.
2- شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3 ماهه)را بصورت تضمین یا واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.
3- هزینه انتشار آگهی ها بر عهده شهرداری می باشد.
4- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..
5- به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص،مشروط،نامفهوم،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.
6- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.
7- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 14/02/98 لغایت 21/02/98 (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
8- مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روز دوشنبه مورخه 01/03/98 میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)
9- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 02/03/98 می باشد.
10- تاریخ انتشار نوبت اول :14/02/98 – تاریخ انتشار نوبت دوم : 17/02/98
11- برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.
12- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .
13- متقاضیان میتوانند جهت هرگونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن 6- 52726174-061 داخلی 222 تماس حاصل نمایند.
حمیدرضا ورزشی
شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی