آگهی مزایده نوبت دوم – مرحله اول مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه فاز دوم خیابان آیت

آگهی مزایده نوبت دوم – مرحله اول مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار جهت
اجرای پروژه فاز دوم خیابان آیت وحید بهبهانی

شهرداری بهبهان به استناد بند ا صورتجلسه شماره 26 مورخه 23/8/94
شورای محترم اسلامی شهر بهبهان و بند 1 صورتجلسه شماره 26 مورخه 14/9/94 کمیته
انطباق فرمانداری محترم شهرستان بهبهان بشماره 7013/1/4433 و مصوبه کمیسیون ماده 5
قانون شوراهای شهرسازی و معماری بشرح بند 1 صورتجلسه 1/12/84 و تائید نقشه ها و
مشخصات اجرایی پروژه به شماره 45672/4/44 مورخه 1/10/93
در نظر دارد از طریق
مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه فاز دوم خیابان آیت اله وحید
بهبهانی با هدف احیاء و ساماندهی بافت فرسوده این شهر با رعایت موازین قانونی
مربوطه اقدام نماید . لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه 1 تا 5 در رشته ابنیه یا راه می
توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مزایده به امورقراردادها مراجعه
نمایند .

1-واریز مبلغ 500/000ريال به حساب
702386203029بانک شهر شعبه بهبهان جهت خرید اسناد شرکت در مزایده

2-مبلغ برآورد اولیه 159/485/000/000ريال. شامل اجرای خیابان
وتملک املاک درمسیر طرح.

3-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی با اعتبار
3 ماهه به مبلغ 7/974/250/000
ريال یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بهبهان

4-مدت قرارداد با برنده مزایده : 12 ماه شمسی

5-نوع کار : احداث فاز دوم خیابان آیت اله وحید بهبهانی
شامل اجرای خیابان وتملک املاک درمسیر طرح

6-میزان کار : طول خیابان حدود 286 متر است و کلیه ریزمتره
مربوطه به پیوست اسناد مزایده می باشد.

7-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری
بهبهان، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری
بهبهان، دبیرخانه.

9-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 28/09/94 لغایت 06/10/94

10-آخرین مهلت تسلیم
پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 21/10/94

11-تاریخ بازگشایی پاکات :
مورخه 22/10/94 رأس ساعت 13 ظهر در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر
تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد .

13-شهرداری در رد یا قبول
هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

14-متقاضیان می توانند جهت
کسب اطلاعات بیشتردر ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061داخلی 221 واحد امور
قراردادها تماس حاصل نمایند.

15-سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

16-هرگاه هر یک از برندگان
اول و دوم و سوم مزایده به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به
ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

– ارائه مدارک مربوط به
توانایی فنی و خصوصاً مالی سرمایه گذاران ازشرکت جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده.

– شهرداری بهبهان
بعنوان دستگاه مجری، مسئولیت تملک املاک واقع در مسیرطرح را بعهده خواهد داشت.ولی
هزینه آن بعهده سرمایه گذلر خواهد بود

– موقعیت مکانی فاز 2
پروژه ، بافت فرسوده شهر بهبهان حد فاصل خیابان عدالت تا خیابان معلم می باشد.

تذکر : جهت دریافت
اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف
شرکت ارائه گردد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی