آگهی مزایده نوبت اول – مرحله اول مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه فاز دوم خیابان آیت

شهرداری
بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 26 مورخه 23/08/94 شورای محترم اسلامی شهر
و مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شوراهای شهرسازی و معماری بشرح بند 1 صورتجلسه مورخه
01/12/84 و تأییدیه نقشه ها و مشخصات اجرایی پروژه به شماره 45672/4/44 مورخه
1/10/93، در نظر دارد از طریق مزایده نسبت به جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه فاز
دوم خیابان آیت اله وحید بهبهانی با هدف احیاء و ساماندهی بافت فرسوده این شهر با
رعایت موازین قانونی مربوطه اقدام نماید . لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه 1 تا 5 در
رشته ابنیه یا راه می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مزایده به امورقراردادها مراجعه
نمایند .

1-واریز مبلغ 500/000 ريال
به حساب 702386203029بانک شهر شعبه بهبهان جهت خرید اسناد شرکت در مزایده

2-مبلغ برآورد اولیه 159/485/000/000 ريال. شامل اجرای خیابان وتملک املاک درمسیر طرح.

3-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ضمانت
نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 7/974/250/000 ريال یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بهبهان

4-مدت قرارداد با برنده مزایده : 12
ماه شمسی

5-نوع کار : احداث فاز دوم خیابان آیت اله وحید بهبهانی شامل اجرای خیابان
وتملک املاک درمسیر طرح

6-میزان کار : طول خیابان حدود 286
متر است و کلیه ریزمتره مربوطه به پیوست اسناد مزایده می باشد.

7-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان
طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 01/09/94
لغایت 08/09/94

10- آخرین
مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 23/09/94

11- تاریخ بازگشایی پاکات :
مورخه 24/09/94 رأس ساعت 13 ظهر در محل دفتر
شهردار.

12- هزینه درج آگهی : در هر
تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد .

13- شهرداری در رد یا قبول هر
یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

14- متقاضیان می توانند
جهت کسب اطلاعات بیشتردر ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061داخلی 221 واحد امور
قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

16- هرگاه هر یک از
برندگان اول و دوم و سوم مزایده به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده
آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.


ارائه مدارک مربوط به توانایی فنی و خصوصاً مالی سرمایه گذاران ازشرکت جهت دریافت
مدارک شرکت در مزایده.


شهرداری بهبهان بعنوان دستگاه مجری، مسئولیت تملک املاک واقع در مسیرطرح را بعهده
خواهد داشت.ولی هزینه آن بعهده سرمایه گذلر خواهد بود


موقعیت مکانی فاز 2 پروژه ، بافت فرسوده شهر بهبهان حد فاصل خیابان عدالت تا
خیابان معلم می باشد.

تذکر
: جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه
از طرف شرکت ارائه گردد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی