شهرداری
بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 9 مورخه 12/03/93 شورای محترم اسلامی شهر مبنی
بر تفویض اختیار شهردار جهت انجام معاملات، در نظر دارد نسبت به اخذ خدمات بیمه
مکمل جهت کارکنان اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای بیمه واجد شرایط می توانند به شرح
ذیل جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه
به امورقراردادها مراجعه نمایند .

1-واریز مبلغ 000/300 ريال
به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مناقصه.

2-مبلغ برآورد اولیه : 000/250/889/1
ريال.

3- مبلغ
تضمین شرکت در مناقصه : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 500/462/94
ريال یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بهبهان.

4-مدت قرارداد : 12 ماه شمسی.

5-نوع کار : خدمات بیمه مکمل.

6-میزان کار : تقریبی 550 نفر.

7-محل دریافت اسناد: بهبهان، خیابان
طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9- مهلت
دریافت اسناد : از مورخه 05/05/94 لغایت 12/05/94 (همه روزه بجز روزهای جمعه و
تعطیل رسمی).

10-آخرین مهلت تسلیم
پیشنهادات : پایان وقت اداری 25/05/94 (همه روزه بجز روزهای جمعه و تعطیل رسمی).

11- تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه 26/05/94 رأس ساعت10 صبح در محل دفتر شهردار.

12- هزینه درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده
برنده مناقصه می باشد.

13- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه
پیشنهادات مختار می باشد.

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات
اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد
مناقصه درج گردیده است.

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مناقصه
به ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.

تذکر
: جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی
نامه از طرف شرکت ارائه گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی