آگهی مزایده نوبت اول – مرحله اول جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه CNG بعثت


آگهی مزایده

نوبت اول
– مرحله اول

جذب
پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه
CNGبعثت

شهرداری
بهبهان به استناد بند 5 صورتجلسه شماره 38 مورخه 93/10/22 شورای محترم اسلامی شهر
و بند 5 کمیته تطبیق فرمانداری محترم به شماره 4433/1/8404، در نظر دارد از طریق
مزایده نسبت به جذب پیمانکار جهت بهره برداری از جایگاه فروش گاز
CNG واقع در مجاورت
پارک بعثت
اقدام نماید. لذا کلیه شرکتهای واجد شرایط برابر مقررات شرکت پخش فرآورده های نفتی
می توانند به شرح ذیل جهت خرید و دریافت فرم
شرکت در مزایده به امورقراردادها مراجعه نمایند.

1-واریز مبلغ 300000 ريال به حساب
3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مزایده

2-مبلغ قیمت پایه (برآورد اولیه)
ماهیانه : 118000000 ريال.

3- مبلغ
تضمین شرکت در مزایده : ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 70800000 ريال یا
چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بهبهان

4-مدت قرارداد با برنده مزایده : 12 ماه
شمسی

5-نوع کار : بهره برداری از جایگاه

6-میزان کار : یک سال شمسی (12 ماه)

7-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان
طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 93/11/14
لغایت 93/11/21 (همه روزه بجز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

10- آخرین
مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 93/12/04
(همه روزه بجز روزهای جمعه و
تعطیلات رسمی)

11-تاریخ بازگشایی پاکات : مورخه
93/12/05 رأس ساعت 14 ظهر در محل دفتر شهردار.

12-هزینه درج آگهی : در هر
تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد .

13- شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می
باشد .

14- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با
تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند.

15- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده
درج گردیده است .

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مزایده به ترتیب
حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

17- هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده برعهده برنده
مزایده می باشد.

تذکر : جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین
آگهی تغییرات به همراه معرفی نامه از طرف شرکت ارائه گردد .

نصرالله پیدایش

شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی