آگهی مزایده نوبت اول – مرحله اول جذب سرمایه گذار اجرای فاز اول خیابان آیت اله وحید بهبهانی


آگهی مزایده

نوبت اول
– مرحله اول

جذب
سرمایه گذار اجرای فاز اول خیابان آیت اله وحید بهبهانی

شهرداری
بهبهان به استناد بند 1 صورتجلسه شماره 28 مورخه 93/08/03 شورای محترم اسلامی شهر
و کمیته تطبیق فرمانداری محترم به شماره 6302/1/4433 و مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون
شوراهای شهرسازی و معماری بشرح بند 1 صورتجلسه مورخه 84/12/01 و تأییدیه نقشه ها و
مشخصات اجرایی پروژه به شماره 45672/4/44 مورخه 93/10/01، در نظر دارد از طریق مزایده
نسبت به جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه فاز اول خیابان آیت اله وحید بهبهانی با
هدف احیاء و ساماندهی بافت فرسوده این شهر با رعایت موازین قانونی مربوطه اقدام
نماید . لذا کلیه شرکتهای دارای رتبه 1 تا 4 در رشته ابنیه یا راه می توانند به شرح
ذیل جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مزایده
به امورقراردادها مراجعه نمایند .

1-واریز مبلغ 300000 ريال
به حساب 3100003349000 بانک ملی جهت خرید اسناد شرکت در مزایده

2-مبلغ برآورد اولیه 176234000000ريال.

3-مبلغ تضمین شرکت در مزایده : ضمانت
نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه به مبلغ 8118700000ريال یا چک تضمینی بانکی در وجه شهرداری بهبهان

4-مدت قرارداد با برنده مزایده : 12 ماه
شمسی

5-نوع کار : احداث فاز اول خیابان آیت
اله وحید بهبهانی

6-میزان کار : طول خیابان 293 متر است
و کلیه ریزمتره مربوطه به پیوست اسناد مزایده می باشد.

7-محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان
طالقانی، شهرداری بهبهان، امورقراردادها.

8-محل تحویل پیشنهادات : بهبهان،
خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه.

9-مهلت دریافت اسناد : از مورخه 93/11/07
لغایت 93/11/14

10- آخرین
مهلت تسلیم پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخه 93/11/27

11- تاریخ
بازگشایی پاکات : مورخه 93/11/28 رأس ساعت 13 ظهر
در محل دفتر شهردار.

12- هزینه
درج آگهی : در هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد .

13- شهرداری
در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد .

14- متقاضیان می توانند جهت کسب
اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن 6-52726174-061 واحد امور قراردادها تماس
حاصل نمایند.

15- سایر
اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

16- هرگاه هر یک از برندگان اول و دوم و سوم مزایده به
ترتیب حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط
خواهد شد.


ارائه مدارک مربوط به توانایی فنی و خصوصاً مالی سرمایه گذاران جهت دریافت مدارک
شرکت در مناقصه.


شهرداری بهبهان بعنوان دستگاه مجری، مسئولیت تملک املاک واقع در مسیر را بعهده
خواهد داشت.


موقعیت مکانی فاز 1 پروژه ، بافت فرسوده شهر بهبهان حد فاصل خیابان گود بقال تا
خیابان عدالت می باشد.

تذکر
: جهت دریافت اسناد می بایست اساسنامه شرکت و آخرین آگهی تغییرات به همراه معرفی
نامه از طرف شرکت ارائه گردد .

نصرالله پیدایش

شهردار بهبهان

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    خانهمیز خدمت137شهرسازی