اعضای کمیسیون های داخلی شورا

اعضای کمیسیون های داخلی شورای شهر بهبهان - دوره ششم - سال سوم

محسن روانخواه

 (رئیس کمیسیون عمران)

محمد هادی روحی پور

مهرداد خواجه

جهانبخش گلخند شهرویی

کاوه راهبر

 (رئیس کمیسیون مالی)

سیف اله علی نژاد

محمد هادی روحی پور

مهرداد خواجه

جهانبخش گلخند شهرویی

(رئیس کمیسیون اجتماعی)

محمد هادی روحی پور

محسن روانخواه

سیف اله علی نژاد

فریدون قنواتی

(رئیس کمیسیون شکایات)

مهرداد خواجه

جهانبخش گلخند شهرویی

سیف اله علی نژاد

محمد هادی روحی پور

 (رئیس کمیسیون خدمات شهری)

سیف اله علی نژاد

جهانبخش گلخند شهرویی

محسن روانخواه

اعضای کمیسیون های داخلی شورای شهر بهبهان - دوره ششم - سال دوم

مهرداد خواجه

 (رئیس کمیسیون عمران)

محمد هادی روحی پور

جهانبخش گلخند شهرویی

محسن روانخواه

کاوه راهبر

 (رئیس کمیسیون مالی)

سیف اله علی نژاد

مهرداد خواجه

محمد هادی روحی پور

جهانبخش گلخند شهرویی

(رئیس کمیسیون اجتماعی)

محسن روانخواه

سیف اله علی نژاد

محمد هادی روحی پور

فریدون قنواتی

(رئیس کمیسیون شکایات)

مهرداد خواجه

جهانبخش گلخند شهرویی

محمد هادی روحی پور

منشی دوم شورا

محسن روانخواه

جهانبخش گلخند شهرویی

سیف اله علی نژاد

اعضای کمیسیون های داخلی شورای شهر بهبهان - دوره ششم - سال اول

مهرداد خواجه

 (رئیس کمیسیون عمران)

محمد هادی روحی پور

جهانبخش گلخند شهرویی

محسن روانخواه

کاوه راهبر

 (رئیس کمیسیون مالی)

سیف اله علی نژاد

مهرداد خواجه

محمد هادی روحی پور

جهانبخش گلخند شهرویی

(رئیس کمیسیون اجتماعی)

محسن روانخواه

سیف اله علی نژاد

محمد هادی روحی پور

فریدون قنواتی

(رئیس کمیسیون شکایات)

مهرداد خواجه

جهانبخش گلخند شهرویی

محمد هادی روحی پور

 (رئیس کمیسیون خدمات شهری)

محسن روانخواه

جهانبخش گلخند شهرویی

سیف اله علی نژاد

    خانهمیز خدمت137شهرسازی